Základní škola Josefa Bublíka Bánov Základní škola Josefa Bublíka Bánov
  • KDO VYUŽIJE ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Poradenská činnost pro žáky, rodiče i učitele.

Poradenská činnost je zaměřena na:

1. poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření

2. prevenci školní neúspěšnosti

3. kariérové poradenství k pozdějšímu profesnímu uplatnění

4. podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami  

5. podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných

6. průběžná a dlouhodobá péče o žáky s výchovnými obtížemi

7. průběžná a dlouhodobá péče o žáky se vzdělávacími obtížemi

8. podpora žáků s OMJ při adaptaci na vzdělávací prostředí v české škole se zaměřením na osvojení znalosti českého jazyka

9. včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů

10. předcházení všem formám rizikového chování, různým formám šikany a diskriminace, průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou

11. metodická podpora učitelům

12. spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci

13. spolupráce školy se školskými poradenskými zařízeními:
          Pedagogicko-psychologická poradna Uh. Hradiště, Uh. Brod
          Speciálně pedagogické centrum Zlín
          Středisko výchovné péče Help Uh. Hradiště
          Informační a poradenské středisko ÚP Uh. Hradiště