Základní škola Josefa Bublíka Bánov Základní škola Josefa Bublíka Bánov
  • Volitelné předměty 2023/2024

Každoročně si žáci sedmých, osmých a devátých tříd k povinným předmětům volí další předměty. Pro školní rok 2023/2024 se budou rozhodovat pro tyto předměty budoucí sedmé třídy v rozsahu 2 hodin týdně, osmé a deváté třídy v rozsahu 3 hodin týdně. Aby si mohli žáci vybrat podle svých zájmů a schopností, vyučující představují stručnou anotaci těchto předmětů.


SPORTOVNÍ HRY (Mgr. Gabriela Vávrová)
U chlapců se sportovní hry zaměřují na fotbal, florbal a další sporty - zdokonalování pohybových schopností a herních dovedností. U dívek se sportovní hry zaměřují na volejbal a další sporty - zdokonalování pohybových schopností, herních dovedností, techniku a taktiku hry.

KONVERZACE Z ANGLIČTINY (Mgr. Petra Kočendová, Bc. Jakub Hrbáč)
Soustřeďuje se hlavně na procvičení a upevnění slovní zásoby v propojení s gramatikou. Žáci si nejen rozšiřují slovní zásobu (včetně správné výslovnosti a intonace), ale jsou také vedeni ke srovnávání různých pohledů na svět, k diskuzi o rozličných tématech, ke schopnosti zareagovat v různých reálných situacích i k poznávání historie a kultury především anglicky mluvících zemí. Ve výuce se soustředíme na připravenost žáka být jazykově (ústně či písemně) aktivní ve svém životě.

TECHNICKÁ PRAKTIKA (Mgr. Martina Pavlíčková)
Cílem předmětu Technická praktika je rozvoj a zdokonalení pracovních dovedností a návyků s různými materiály (kov, dřevo, plasty) a zásad technického kreslení. Předmět je určen především žákům, kteří po ukončení základní školy budou pokračovat v dalším vzdělávání na středních odborných učilištích a průmyslových školách.

TVORBA ŠKOLNÍHO ČASOPISU (Mgr. Vlastimil Ondra)
Žáci, kteří budou navštěvovat tento předmět, budou rozvíjet kritické myšlení, schopnost jasně formulovat své myšlenky a prohloubí své znalosti o mediálním světě. Výsledkem práce jsou jednotlivá čísla Školního časopisu Bublanina.

CVIČENÍ Z MATEMATIKY (Mgr. Ivana Mačková, Ing. Jana Borýsková)
V předmětu Cvičení z matematiky je kladen důraz na komplexní prohloubení, rozšíření a procvičení učiva vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Žáci se zorientují v řešení testů, které je čekají u přijímacích zkoušek.

CVIČENÍ Z JAZYKA ČESKÉHO (Mgr. Hana Boráková)
Účelem předmětu je rozšíření, prohloubení, procvičení a upevnění poznatků z českého jazyka. Předmět je zaměřen na  aplikaci teoretických poznatků z českého jazyka a literatury, dále na práci s textem a na souhrnné opakování. Žáci se zorientují v řešení testů, které je čekají u přijímacích zkoušek.

ETICKÁ VÝCHOVA (Mgr. Marie Gajdůšková)
Cílem etické výchovy je pomáhat při výchově zralé osobnosti, která má vlastní identitu a hodnotovou orientaci, ve  které úcta k člověku a k přírodě, spolupráce, prosociální chování a všelidské hodnoty zaujímají významné místo. Připravuje mladé lidi pro život, aby jednou jako dospělí přispěli k vytváření harmonických a stabilních vztahů v rodině, v  zaměstnání, mezi společenskými skupinami, v národě i mezi národy.

SEMINÁŘ A PRAKTIKUM Z CHEMIE (Mgr. Veronika Gregárková)
Předmět má rozvíjet aktivní, samostatnou a tvůrčí činnost žáků. Výuka bude řízena tak, aby - postupně rozvíjela dovednosti spojené se záměrným pozorováním a prováděním i složitějších a časově náročnějších měření a pokusů včetně vyhodnocování jejich výsledků a vyvozování závěrů - rozvíjela logické a tvůrčí myšlení řešením problémových úloh - vytvářela schopnost obhajovat výsledky své práce a využívat je v běžném životě Při realizaci tohoto předmětu bude většina času věnována pozorovacím, měřícím a experimentálním činnostem žáků. Zbývající čas bude věnován řešení problémových úloh, nácviku práce s informacemi při řešení úkolů komplexnější povahy, diskusím, hrám a zpracování referátů.

HISTORICKO-GEOGRAFICKÝ SEMINÁŘ (Mgr. Miroslav Gazdík)
Jeho úkolem je rozvíjet a prohlubovat dosažené poznatky v předmětech dějepis a zeměpis. Snahou bude seznámit žáky s méně známými skutečnostmi v těchto oborech, s odlišnými národy a jejich kulturami.

LITERÁRNÍ SEMINÁŘ (Mgr. Lenka Švehlíková)
Cílem je rozvoj čtenářských a literárních dovedností žáků. Nenásilnou formou jim pomoci najít cestu k literatuře, ukázat širokou škálu literárních druhů a žánrů, pomoci v orientaci na hodnotná díla české i světové literatury. Při  práci s textem bude žák schopen formulovat vlastní názor na dílo. Žák je veden k samostatnému získávání informací z  různých zdrojů - encyklopedie, časopisy, internet, televizní pořady, atd. K naplnění cíle předmětu přispějí návštěvy knihovny, divadelní a filmové adaptace literárních děl.