Základní škola Josefa Bublíka Bánov Základní škola Josefa Bublíka Bánov
  • Volitelné předměty 2024/2025

Každoročně si žáci sedmých, osmých a devátých tříd k povinným předmětům volí další předměty. Pro školní rok 2024/2025 se budou rozhodovat pro tyto předměty budoucí sedmé třídy v rozsahu 2 hodin týdně, osmé a deváté třídy v rozsahu 3 hodin týdně. Aby si mohli žáci vybrat podle svých zájmů a schopností, vyučující představují stručnou anotaci těchto předmětů.


CVIČENÍ Z MATEMATIKY (Mgr. Ivana Mačková, Ing. Jana Borýsková, Mgr. Martina Pavlíčková)
V deváté třídě v předmětu Cvičení z matematiky je kladen důraz na komplexní prohloubení, rozšíření a procvičení učiva vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Žáci se zorientují v řešení testů, které je čekají u přijímacích zkoušek.
V osmé třídě je předmět zaměřen na práci s textem a čtení s porozuměním. Řešení nejrůznějších slovních příkladů se žákům jistě bude hodit nejen při přijímacích zkouškách.

CVIČENÍ Z JAZYKA ČESKÉHO (Mgr. Marie Gajdůšková, Mgr. Helena Urbánková, Mgr. Hana Boráková, )
V deváté třídě je účelem předmětu je rozšíření, prohloubení, procvičení a upevnění poznatků z českého jazyka. Žáci se zorientují v řešení testů, které je čekají u přijímacích zkoušek. Předmět je zaměřen na  aplikaci teoretických poznatků z českého jazyka a literatury, dále na práci s textem a na souhrnné opakování.
V osmé třídě je předmět zaměřen na práci s textem a čtení s porozuměním. Toto se žákům jistě bude hodit nejen při přijímacích zkouškách.

TVORBA ŠKOLNÍHO ČASOPISU (Mgr. Vlastimil Ondra)
Žáci, kteří budou navštěvovat tento předmět, budou rozvíjet čtenářskou gramotnost, což se jim hodí i přijímacích zkoušek. Dále bude rozvíjet kritické myšlení, schopnost jasně formulovat své myšlenky a prohloubí své znalosti o mediálním světě. Výsledkem práce jsou jednotlivá čísla Školního časopisu Bublanina.
KONVERZACE Z ANGLIČTINY (Mgr. Petra Kočendová)
Soustřeďuje se hlavně na procvičení a upevnění slovní zásoby v propojení s gramatikou. Žáci si nejen rozšiřují slovní zásobu (včetně správné výslovnosti a intonace), ale jsou také vedeni ke srovnávání různých pohledů na svět, k diskuzi o rozličných tématech, ke schopnosti zareagovat v různých reálných situacích i k poznávání historie a kultury především anglicky mluvících zemí. Ve výuce se soustředíme na připravenost žáka být jazykově (ústně či písemně) aktivní ve svém životě.

SPORTOVNÍ HRY (Mgr. Gabriela Vávrová)
U chlapců se sportovní hry zaměřují na fotbal, florbal a další sporty - zdokonalování pohybových schopností a herních dovedností. U dívek se sportovní hry zaměřují na volejbal a další sporty - zdokonalování pohybových schopností, herních dovedností, techniku a taktiku hry.

TECHNICKÁ PRAKTIKA (Mgr. Martina Pavlíčková)
Cílem předmětu Technická praktika je rozvoj a zdokonalení pracovních dovedností a návyků s různými materiály (kov, dřevo, plasty) a zásad technického kreslení. Předmět je určen především žákům, kteří po ukončení základní školy budou pokračovat v dalším vzdělávání na středních odborných učilištích a průmyslových školách.

SEMINÁŘ A PRAKTIKUM Z CHEMIE (Mgr. Veronika Gregárková)
Předmět má rozvíjet aktivní, samostatnou a tvůrčí činnost žáků. Výuka bude řízena tak, aby - postupně rozvíjela dovednosti spojené se záměrným pozorováním a prováděním i složitějších a časově náročnějších měření a pokusů včetně vyhodnocování jejich výsledků a vyvozování závěrů - rozvíjela logické a tvůrčí myšlení řešením problémových úloh - vytvářela schopnost obhajovat výsledky své práce a využívat je v běžném životě

Při realizaci tohoto předmětu bude většina času věnována pozorovacím, měřícím a experimentálním činnostem žáků. Zbývající čas bude věnován řešení problémových úloh, nácviku práce s informacemi při řešení úkolů komplexnější povahy, diskusím, hrám a zpracování referátů.

LITERÁRNÍ SEMINÁŘ (Mgr. Lenka Švehlíková)
Cílem je rozvoj čtenářských a literárních dovedností žáků. Nenásilnou formou jim pomoci najít cestu k literatuře, ukázat širokou škálu literárních druhů a žánrů, pomoci v orientaci na hodnotná díla české i světové literatury. Při  práci s textem bude žák schopen formulovat vlastní názor na dílo. Žák je veden k samostatnému získávání informací z  různých zdrojů - encyklopedie, časopisy, internet, televizní pořady, atd. K naplnění cíle předmětu přispějí návštěvy knihovny, divadelní a filmové adaptace literárních děl. Předmět zaměřen na práci s textem a čtení s porozuměním. Toto se žákům jistě bude hodit nejen při přijímacích zkouškách.

(novinka) VÝTVARNÁ DÍLNA (Mgr. Dagmar Kubišová)
Hlavní náplní tohoto předmětu bude celkové rozvíjení kreativního myšlení žáků. Kreativita je schopnost řešit úkoly netradičními způsoby. Ve výtvarné dílně budou žáci tuto schopnost trénovat a posilovat. Žáci si vyzkouší různé výtvarné techniky, budou pracovat na tématech, které jim mohou pomoci poznat sebe sama i svět kolem sebe. Hlavním smyslem předmětu je však rozvíjení schopnosti vyjadřovat své myšlenky, kriticky myslet a budovat své estetické cítění. Žáci by se měli také příležitostně seznámit s důležitými kulturními institucemi a probíhajícími výstavami ve svém okolí. Žák nemusí být umělecky nadaný, velmi důležitá je však chuť tvořit.